Gemeentelijk weerwoord op ambities Schiphol

De gemeenten in het noordelijk deel van Zuid Holland, samenwerkend in Holland Rijnland hebben stelling genomen tegen de groeiambities van Schiphol.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 30 juni jl is bij de behandeling van de Regionale Omgevingsagenda 2040 expliciet aandacht besteed aan de nadelige effecten van het intensieve vliegverkeer boven de regio. Afgesproken is er op in te zetten dat de ambities van de regio op het gebied van onder meer wonen en kwaliteit van de leefomgeving zoals opgenomen in de Regionale Omgevingsagenda 2040, niet belemmerd worden als gevolg van de ontwikkelingen van Schiphol.

Binnen Holland Rijnland werken de volgende gemeenten samen:
1. Alphen aan den Rijn, 2. Hillegom, 3. Kaag en Braassem, 4. Katwijk, 5. Leiden, 6. Leiderdorp, 7. Lisse, 8. Nieuwkoop, 9. Noordwijk, 10. Oegstgeest, 11. Teylingen, 12. Voorschoten, 13. Zoeterwoude

Als OZV hebben wij voorafgaand aan de bewuste vergadering van 30 juni, samen met de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord intensief bij de in Holland Rijnland participerende gemeenten gelobbyd om het onderwerp ‘vliegtuiggeluid’ in de Regionale Omgevingsagenda opgenomen te krijgen. Deze inspanning onzerzijds was nodig omdat in de concept versie van de Regionale Omgevingsagenda met geen woord over de effecten van vliegtuiggeluid op de kwaliteit van onze leefomgeving werd gerept. Dit vonden wij een ernstige omissie; immers in de Regionale Omgevingsagenda wordt het toekomstbeeld voor ontwikkelingen in onze regio geschetst. In dit verband is er onder meer aandacht voor zaken als industrie- en verkeerslawaai. Wij hebben in een brief aan Holland Rijnland en de daarin deelnemende gemeenten aangegeven dat vliegtuiglawaai in dit verband ook een bepalende factor is. Het luchtverkeer is een forse ‘sta in de weg’ voor gezond en ontspannen kunnen wonen en werken in onze regio. Het oplossen van de nadelige effecten Schiphol op onze leefomgeving (geluids- en emissieoverlast) dient dan ook -zo hebben wij aangegeven- prominent in de Regionale Omgevingsagenda te zijn opgenomen.

Verheugend is te kunnen constateren dat Holland Rijnland deze aanbeveling onzerzijds heeft overgenomen. Hoewel de door Holland Rijnland gebruikte formuleringen in onze beleving ‘sterker’ hadden gekund, zien wij het in het kader van de Regionale Omgevingsagenda nu wel benoemen van de nadelige effecten van de luchtvaart op onze leefomgeving als winst. Duidelijk is wel dat we er met deze tekstaanvulling nog niet zijn. De volgende stap is dat het onderwerp luchtvaart en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de leefomgeving nadrukkelijk aan de orde komt in de Omgevingsvisies die de afzonderlijke gemeenten de komende tijd gaan opstellen. Onzerzijds zullen wij de diverse gemeenten hierop gaan aanspreken. In dit verband is het ook relevant dat -gelet op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022- in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen een statement wordt opgenomen over de nadelige gevolgen van het intensieve vliegverkeer boven onze regio en wat daaraan te doen ! De komende tijd zullen wij de politieke partijen hierover benaderen. Een aspect dat wij in dit verband zeker onder hun aandacht zullen brengen is dat de gemeenten in onze regio bijvoorbeeld krachtig(er) stelling moeten gaan nemen tegen ideeën vanuit het Amsterdamse om de vliegroutes nog meer in onze richting te verplaatsen teneinde in de regio Amsterdam woningbouw zonder vlieghinder mogelijk te maken. Dit leidt tot hinderverplaatsing. Wat nodig is, is hindervermindering.

Dit vind je misschien ook leuk...