Doelen en Beleidsplan

Het terugdringen van overlast door vliegverkeer boven Oegstgeest en omstreken.

Samen met andere bewonersorganisaties meewerken aan het streven van Schiphol om de ontwikkeling van de luchthaven ingebed te krijgen in de omgeving.
De stichting kan haar doelen uitsluitend door wettige middelen trachten te bereiken.

De volgende punten krijgen aandacht:

a. Het aanhangig maken van geluidsoverlast door vliegverkeer bij de specifiek hiervoor gevestigde instanties, alsmede directe acties naar  politieke vertegenwoordigers

b. Informatievoorziening aan de inwoners betreffende vliegoverlast (m.n. geluid en fijnstof/vervuiling) en bestrijding hiervan met behulp van o.a. een eigen Website.

c. Handhaving en uitbreiding van fysieke meetpunten betreffende geluidsproductie; beheerd door onafhankelijke instanties.

d. Betere normstelling waarop geluidshinder via wettelijke regelingen wordt vastgesteld.

e. Verhoging van de vliegroutes voor in- en uitvliegend verkeer boven de regio.

f. Spreiding van het vliegverkeer in contrast tot bundeling zoals thans boven Oegstgeest plaats vindt.

g. Protesteren en actie voeren inzake wijzigingen en/of uitbreidingen van Schiphol die Oegstgeest meer vlieghinder opleveren (zoals de aanleg van een tweede Kaagbaan).

h. Inzetten voor compensatiemaatregelen ten behoeve van geluidsgehinderden.

 

Actueel Beleidsplan  OZV periode 2018 -2023

OZV beoogt de vlieghinder boven Oegstgeest en omstreken zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door te werken aan:

Analyse van vliegoverlast

 1. Vliegroutes en -hoogtes: uitgebreid onafhankelijk onderzoek van de huidige praktijk op basis van meetgegevens
 2. Opsporen en identificatie van vluchten met bijzonder hoog hindereffect; identificatie van de individuele bijdragen van bepaalde typen vliegtuigen/maatschappijen
 3. Actieve melding van de overtredingen aan de instanties: BAS, ORS, Milieu Dienst West Holland
 4. Ultrafijnstof analyse; actuele situatie en beloop ? op basis van meetgegevens (RIVM en andere instanties.

Meetpunten

 1. Handhaving en uitbreiding van meetpunten (Sensornet etc.)
 2. Uitbreiding van toeleveren van meetgegevens aan OZV t.b.v. analyse.

Informatiebeleid

De onderzoeksresultaten en ontwikkelingen delen met alle betrokken partijen, en bekend maken  middels:

 1. De OZV Website:

Regelmatig nieuwe berichten (zo mogelijk maandelijks/ook positieve berichten).
Continuering wetenschappelijke bijdragen: Effecten van vliegverkeer op welzijn en gezondheid

Serie interviews met politici, beleidsdragers, specialist in de luchtvaart (ex-vlieger); mogelijk onder noemer “Beleving van ..”

 1. Lokale pers: Oegstgeester Courant, Witte weekblad, Dichtbij.nl. Berichten en interviews, steeds met verwijzing naar de OZV website.
 2. Facebook
  Community aanmaken; intro-tekstje met goede ‘profielfoto’, tijdlijn aanmaken. Berichten en bijdragen parallel aan de website.

Interactie met Instanties

 1. ORS

Vertegenwoordiger van OZV bij het Kaagbaan Cluster Overleg als toehoorder (kan rouleren)
Formuleren actiepunten om in te brengen in ORS overleg

 1. Milieudienst West Holland
  Contact over uitbreiding gegevensoverdracht.
 2. Gemeente Oegstgeest
  –     Contact met de cie. Ruimte (jaarlijks in sept./okt.)
 • Faciliteren jaarvergadering (ruimte)
 • Aankaarten financiële bijdrage aan OZV (moest dit niet uit ORS komen? Zie NB onderaan)
 1. Politieke partijen Oegstgeest. Contact met huidige spelers (inventariseren wie !).
 2. Zuid Holland. Contact? *
 3. Relatie met andere verenigingen in het ORS – Kaagbaan Cluster- buitengebied

Ver. Waardeiland, Wijkraad Katwijk N, Werkgroep Kaag en Braassem, Lisse. (inventariseren wie  de actieve bestuursleden zijn)

Relatie met OZV leden / sympathisanten

 1. Naast gerichte e-mails aangemelde sympathisanten en belangstellenden en via  de website