Doelen

Het terugdringen van overlast door vliegverkeer boven Oegstgeest en omstreken.

Samen met andere bewonersorganisaties meewerken aan het streven van Schiphol om de ontwikkeling van de luchthaven ingebed te krijgen in de omgeving.
De stichting kan haar doelen uitsluitend door wettige middelen trachten te bereiken.

De volgende punten krijgen aandacht:

a. Het aanhangig maken van geluidsoverlast door vliegverkeer bij de specifiek hiervoor gevestigde instanties, alsmede directe acties naar  politieke vertegenwoordigers

b. Informatievoorziening aan de inwoners betreffende vliegoverlast (m.n. geluid en fijnstof/vervuiling) en bestrijding hiervan met behulp van o.a. een eigen Website.

c. Handhaving en uitbreiding van fysieke meetpunten betreffende geluidsproductie; beheerd door onafhankelijke instanties.

d. Betere normstelling waarop geluidshinder via wettelijke regelingen wordt vastgesteld.

e. Verhoging van de vliegroutes voor in- en uitvliegend verkeer boven de regio.

f. Spreiding van het vliegverkeer in contrast tot bundeling zoals thans boven Oegstgeest plaats vindt.

g. Protesteren en actie voeren inzake wijzigingen en/of uitbreidingen van Schiphol die Oegstgeest meer vlieghinder opleveren (zoals de aanleg van een tweede Kaagbaan).

h. Inzetten voor compensatiemaatregelen ten behoeve van geluidsgehinderden.