Bewonersgroepen vrezen meer overlast bij krimp luchtvaart

hpgruesen via Pixabay

Op 12 juni jl hebben wij als OZV, samen met de Werkgroep Geluidhinder Kaag en Braassem en twee bewonersgroepen wonend onder de Polderbaan een brief + bijlage gestuurd aan de minister van IenW. Dit in het kader van de internetconsultatie Balanced Approach.

In deze brief geven we aan het voornemen van de minister om het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol te verlagen van 500.000 naar 440.000 te ondersteunen. Om de overlast die Schiphol dagelijks bij meer dan vele honderdduizenden mensen veroorzaakt, te verminderen, zien wij dit voornemen van de minister als eerste stap naar een substantiële krimp van Schiphol.

Daarnaast, zo constateren wij is het kabinet voornemens het strikt preferentieel baangebruik via ministeriële regeling vast te leggen (Hoofdlijnenbrief Schiphol van juni 2022). En dat laatste belooft voor ons omdat we onder de baan Kaagbaan (een zogenoemd ‘geluidpreferente’ banen) wonen, weinig goeds. In ieder geval zal voor ons van minder overkomende vliegtuigen geen sprake zijn. Nee in tegendeel. Het wordt juist erger. Ondanks de beoogde krimp !

Wat is er aan de hand. Naast de voorgestane krimp heeft de minister dus aangegeven dat hij een ‘striktere handhaving van het preferentieel baangebruik’ wil. Anders gezegd: Krimp en dan wel door zoveel mogelijk vluchten over de Kaagbaan en de Polderbaan te laten vliegen. Dit, omdat als over die banen wordt gevlogen, daar volgens de minister het minste aantal mensen wonen die hinder van zouden ondervinden. De overige banen (Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan) zullen dan minder intensief worden gebruikt.

Wij voorzien dat de striktere handhaving van het preferentieel baangebruik een forse toename van het aantal vliegtuigen over onze regio tot gevolg zal hebben. Het kan, zo stellen wij niet de bedoeling zijn dat krimp van Schiphol voor onze regio geen vermindering van het aantal overkomende vliegtuigen betekent, of erger, zelfs een toename ervan.

Temeer, omdat uit eigen onderzoek blijkt, dat in onze regio’s, niet minder (zoals de minister zegt) maar juist meer mensen onder de banen Kaag- en Polderbaan (de ‘geluidpreferente’ banen) wonen dan onder de andere banen (die dus niet-‘geluidpreferent’ zijn). Dagelijks komen in onze regio, ook nog eens vele honderden vliegtuigen veel lager over dan ‘vliegtechnisch’ noodzakelijk. Het is, zo stellen we, onaanvaardbaar dat de positieve effecten van de voorgestane krimp, zoals minder lawaai en minder uitstoot, niet ten goede zullen gaan komen aan Iedere burger. Wij en met ons 540.000 anderen wonen onder de Kaag- en Polderbaan lopen als gevolg van het ernstige vliegtuiglawaai ook nog eens meer risico’s op gezondheidsschade. Doet onze gezondheid er minder toe dan die van de mensen die dichter bij Schiphol wonen, in bijvoorbeeld de Amsterdamse regio? Wij willen dat krimp ten goede komt aan alle burgers.

In onze reactie op de plannen van de minister tonen we aan dat hij zich volgens ons baseert op incomplete en verouderde informatie. Ook is er, zo stellen wij vanuit wettelijk perspectief geen sprake van een zorgvuldige en redelijke afweging van de belangen van alle betrokken omwonenden.

Wij vragen de minister zijn beleid zodanig aan te passen dat er bij krimp sprake is van minder hinder voor iedereen. Wat we willen is dat een maximum voor het vliegtuiggeluid waaraan een individu mag worden blootgesteld, bepalend is voor het aantal aan een luchthaven te vergunnen vliegbewegingen. Het voorkomen van individuele gezondheidsschade is hierbij sturend. Op deze manier kan worden bereikt dat alle burgers wonend binnen de 45 dB(A)Lden-contour (WHO richtlijn over waar ondanks vliegtuiggeluid vanuit gezondheidsoptiek verantwoord gewoond kan worden) op gelijke manier worden behandeld.

Dit vind je misschien ook leuk...