Debat met lijsttrekkers Prov. Staten over vlieghinder in Zuid Holland

Schiphol mag niet, kan niet en hoeft niet te groeien.

opinie –  Matt Poelmans , ORS clustervertegenwoordiger Kaagbaan .


Schiphol heeft geen recht om te groeien (zie 1-3, hieronder), kan dat ook niet eens (zie 4-6) en heeft groei bovendien niet nodig (zie 7-9) om te voorzien in de primaire taak: optimale bereikbaarheid via de lucht van Nederland. De maatschappelijke consultatie en de kanteling van de publieke opinie bewijzen dat tweederde van de bevolking kiest voor een stop of zelfs krimp en slechts eenderde kiest voor groei.
 1. Selectiviteit
  De overeengekomen selectiviteit conform het Aldersakkoord 2008 is niet toegepast, waardoor de huidige capaciteit sterk is vervuild (met ‘pretvluchten’). Schiphol heeft de maximale groeiruimte voortijdig benut en daarmee zichzelf op slot gedaan. Zonder afdoende instrumenten blijft selectiviteit een dode letter.
  .
 2. Hinderbeperking
  Het aantal ernstig gehinderden is sinds 2008 niet verminderd maar juist enorm toegenomen. Afspraken over hinderbeperking zijn ontdoken: op de primaire banen (geen glijvluchtlandingen, geen vermindering nachtvluchten) en de secundaire banen (schending vierde-baanregel). Er is geen sprake van ‘ontwikkeling in balans met de omgeving’.
  .
 3. Duurzaamheid
  Naast geluidshinder en luchtvervuiling (waaronder ook ultrafijnstof) stellen klimaatdoelstellingen nieuwe beperkingen. Groei na 2020 is niet afdoende gemotiveerd met de toename van het aantal bestemmingen. De uitleg van de 50/50-regel in het regeerakkoord dwingt zelfs tot krimp. Met consultatie en participatie zijn niet te negeren verwachtingen gewekt.
  .
 4. Veiligheid
  Volgens het onthutsende OVV-rapport over ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’ is groei voorbij 500.000 vluchten niet mogelijk zonder ingrijpende maatregelen bij het banenstelsel (kruisingen) en bij het baangebruik (wisselingen). Veiligheid boven alles wordt met de huidige plannen niet waargemaakt.
  .
 5. Handhaving
  Het concept-Milieueffectrapport (MER) bewijst onomstotelijk dat groei voorbij 500.000 vluchten niet past binnen de baangebruiksregels van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS). Het ‘anticiperend handhaven’ tast de rechtszekerheid aan en mag niet niet langer worden gedoogd. Intensivering van preferentieel baangebruik leidt tot onevenredige toename en niveau van individuele geluidsbelasting.
  .
 6. Wonen
  Wonen en vliegen gaan niet samen, wonen heeft voorrang boven vliegen. Het principe ‘niet bouwen onder de routes’ voorkomt vermijdbare overlast en doet recht aan de zorgplicht van de overheid (‘spookgehinderden’ en ‘klaagverbod’ zijn geen oplossing).
  .
 7. Innovatie
  Kwalitatieve groeiscenario’s wijzen uit dat volumegroei onnodig is voor de bereikbaarheid van Nederland via echte selectiviteit. Een Schipholakkoord 2030 moet niet vooruitlopen op de Luchtruimherziening (capaciteit) en de Luchtvaartnota (behoefte).
  .
 8. Transformatie
  De snelle trein als alternatief voor vluchten naar EU-bestemmingen is een probaat middel om de omslag van groei naar stop (en krimp) in gang te zetten en daarmee selectiviteit af te dwingen.
  .
 • Verplaatsing
  Schiphol ligt volkomen verkeerd midden in de zich almaar verdichtende Randstad. Voortzetting (laat staan uitbreiding) op de huidige locatie is onaanvaardbaar. Zonder #stopluchtvaartgroei is verplaatsing (van banen) naar zee de enige oplossing. Als we een Maasvlakte kunnen aanleggen, lukt een IJvlakte ook.
  .

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...